تاریخچه پارک های علم و فناوری در ایران

اگر ‏چه ‏در اواخر دهه‏۶۰ ‏هجری ‏شمسی ‏وزارت ‏صنایع‏ تلاشی‏ را‏ در ‏جهت ‏ایجاد ‏شهرک ‏کاوش‏ بعمل‏ آورد، ‏اما ‏تاریخچه ‏‏‏‏‏‏‏‏عملی ‏ایجاد ‏اولین‏ پارک ‏علم‏ و ‏فناوری ‏در ایران‏ به ‏شهرک‏ علمی ‏و‏تحقیقاتی‏ اصفهان در ‏سال‏۱۳۷۱ ‏بر‏می‏گردد که‏ پیشنهاد ‏تهیه‏ گزارش‏ بررسی‏ مقدماتی‏ آن‏ توسط‏ شرکت ‏سهامی ‏ذوب ‏آهن مطرح‏ شد و ‏پیگیری ‏کلیت ‏کار ‏به ‏‏‏‏‏‏‏‏معاونت ‏پژوهشی‏ دانشگاه‏ صنعتی‏ اصفهان واگذار ‏شد و ‏در ‏همین ‏سال‏ موضوع در ‏شورای‏ پژوهش های ‏علمی ‏کشور ‏تصویب‏ شد.‏ در سال ‏ ۱۳۷۲‏ با ‏تشکیل ‏هیأت ‏امنا‏ عملیات ‏اجرایی‏ شهرک ‏شروع‏ شده ‏و‏ در‏ سال ‏‏۱۳۷۵ ‏‏‏اساسنامه ‏‏آن ‏در شورای ‏عالی ‏انقلاب ‏فرهنگی‏ تصویب ‏شد. ‏در سال۱۹۷۷‏شهرک به ‏مجموعه ‏سازمان های ‏وابسته‏ به ‏وزارت ‏علوم ‏‏پیوست ‏و ‏در سال ‏‏۱۹۷۸‏عملیات ‏اجرایی ‏ساخت ‏مرکز ‏رشد ‏در ‏کنار‏ دانشگاه‏ انجام ‏و ‏در‏ سال ‏۱۳۷۹‏ مرکز ‏رشد ‏غدیر ‏در ‏داخل ‏شهر ‏اصفهان ‏با ‏استقرار‏ ۱۷‏ واحد فناوری‏ و‏ تحقیقاتی ‏راه‏اندازی ‏شد.‏ پارک ‏فناوری ‏پردیس ‏در‏سال ‏۱۳۷۹ ‏مطالعات ‏مکان‏ یابی ‏را‏ انجام‏ داد  ‏و در ‏سال‏۱۳۸۰ ‏ نقطه‏هایی ‏در ‏شهر ‏پردیس‏‏ جهت ‏احداث ‏یک‏ پارک ‏انتخاب‏ شد. این پارک که  ‏وابسته‏ به ‏نهاد ‏ریاست ‏جمهوری‏ است ‏به ‏لحاظ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عملکردی‏ متفاوت ‏با‏ دیگر ‏پارک های ‏ایران ‏است. ‏پارک های‏ علم‏ و ‏فناوری ‏استان‏های آذربایجان ‏شرقی، ‏سمنان،‏ خراسان، ‏فارس،گیلان، ‏مرکزی ‏و ‏یزد‏ در سال ۱۳۸۱ با‏ انحلال‏ سازمان ‏پژوهش های‏ علمی‏ و صنعتی ‏استان‏‏‏‏‏‏‏ها و تبدیل ‏آنها ‏به ‏پارک‏ ایجاد شدند. بر این ‏اساس،‏ این ‏روند ‏و‏ ایجاد ‏پارک­ها ‏و‏ توسعه‏ آن ‏در‏ حال‏ حاضر ‏نیز ‏بنا‏بر تکالیف ‏قانون(برنامه ‏پنجم ‏توسعه‏ بند‏ د‏و ماده ‏۱۶) ‏‏باید ‏ادامه‏ داشته ‏باشد‏ که ‏این ‏روند‏ تا کنون ‏در ‏قوانین‏ بودجه‏های ‏سنواتی‏ دیده ‏شده‏ و ‏فرایند ‏توسعه‏ آن‏ توسط‏‏‏‏‏‏‏‏ معاونت ‏برنامه ریزی‏ و ‏مدیریت ‏ریاست ‏جمهوری  ‏به‏ عنوان‏ متولی ‏بودجه ‏کشور ‏و ‏وزارت ‏علوم، ‏تحقیقات ‏و ‏فناوری ‏از‏سوی ‏دیگر‏ به ‏عنوان‏ سیاست گذار ‏این‏ بخش ‏ادامه دارد.

نظر ‏به ‏آخرین ‏آمار‏ معاونت‏ پژوهش‏ و‏فناوری‏ وزارت ‏علوم،‏ تحقیقات‏ و ‏فناوری‏ و ‏انجمن‏ علمی ‏پارک­های ‏علم‏ و ‏فناوی‏ و ‏مراکز ‏رشد ‏ایران،‏ تعداد‏ کل‏ پارک ها‏ و‏ مراکز ‏رشد ‏علم‏ و ‏فناوری ‏کشور ‏۳۶‏ پارک ‏و ‏۱۵۴ مرکز رشد ‏است.

نقش آفرینان اصلی درپارک­های علم و فناوری عبارتند از:

 1. دولت
 2. بخش خصوصی
 3. دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی

که در زیر به نقش آنها در پارک ها اشاره می شود.

 1. دولت
 • تامین ‏زیرساختهای‏پیشرفته ‏ارتباطی ‏و‏مخابراتی ‏
 • تامین ‏زیرساختهای ‏فیزیکی ‏
 • اتخاذ‏ و‏تدوین ‏سیاستهای‏با‏ثبات ‏
 • سرمایه گذاری ‏مالی‏اولیه ‏
 • تدوین‏قوانین ‏و‏مقررات ‏منعطف ‏
 • تسهیلات‏ مالی ‏و‏اعتباری ‏
 • تسهیلات‏آموزشی
 1. بخش خصوصی
 • سرمایه گذاری ‏مالی ‏
 • سازماندهی،‏ تجهیز ‏و‏ تقویت ‏نیروی ‏انسانی ‏
 • افزایش‏ توان‏فنی ‏و‏مدیریتی ‏
 • ارتقاء‏ استانداردهای ‏کاری ‏
 • مشاوره
 • خدمات‏ پیمانکاری
 1. دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی
 • تحقیق ‏و ‏توسعه ‏
 • نوآوری ‏
 • تقویت ‏ارتباط ‏با ‏صنعت ‏
 • مشاوره‏ و ‏آموزش ‏
 • ایجاد‏ پایگاه های ‏دانش ‏برای ‏ایجاد ‏مهارت های ‏فنی ‏و ‏نوآوری­ها ‏

علاوه بر نقش آفرینان فوق، انجمن­ها و تشکل­های صنفی، و نیز شرکت­های خارجی بخصوص شرکت­های چند ملیتی نیز می­توانند مولفه­هائی تاثیرگذار در پارک باشند.