حمایت با همکاری سایر دستگاه ها

تسهیلات سربازی کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها —–> امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی —–> کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی

ترویج فعالیت‌های دانش‌بنیان —–> امتیاز اضافه پخش تشویقی آگهی های صدا و سیما

ترویج فعالیت‌های دانش‌بنیان —–> حمایت از ترویج شرکت‌ها در رسانه

 فن بازار ملی ایران—–> معرفی محصولات دانش‌بنیان در پورتال فن بازار

فن بازار ملی ایران—–> نشست‌های بهره‌برداری از توان داخل

فن بازار ملی ایران—–> رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ

فن بازار ملی ایران—–> بازاریابی تخصصی محصولات دانش‌بنیان

فن بازار ملی ایران—–> بازاریابی عمومی محصولات دانش‌بنیان

فن بازار ملی ایران—–> جذب سرمایه برای طرح‌های دانش‌بنیان

فن بازار ملی ایران—–> حمایت از ورود شرکت‌ها به بورس

فن بازار ملی ایران—–> بسته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت

فن بازار ملی ایران—–> تامین مالی و تسهیلات

فن بازار ملی ایران—–> تامین نیروی انسانی کارآمد

فن بازار ملی ایران—–> استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی

فن بازار ملی ایران—–> گواهی کاربری نهایی برای کانال خرید برجام

فن بازار ملی ایران—–>  فن بازار ملی ایران