قوانین و آئین نامه ها

دیگر مستندات
عنوان اندازه
دستور العمل صدور مجوز فعالیت واحدهای فناور ۲۸۴.۶۱ KB دانلود
شیوه نامه برنامه حمایت از تحقیقات در مرحله تولید نیمه صنعتی ۸۲.۲۱ KB دانلود
شیوه نامه حمایت از ثبت اختراعات در خارج و بهره برداری از آن در داخل کشور ۵۷۶.۹۴ KB دانلود
الگوی تهیه برنامه کاری مراکز رشد واحدهای فناوری ۳۷۳.۹۷ KB دانلود
تسهیلات حمایتی صندوق مهر امام رضا ۵۳۴.۷۲ KB دانلود
خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در مؤسسات علمی و پژوهشی ۱۲۷.۲۵ KB دانلود
قوانین مرتبط با پارک ها ۷۳۸.۳۱ KB دانلود
کاربرگ درخواست و نحوه ارزیابی پارکهای علم و فناوری ۱.۳۵ MB دانلود
کاربرگ درخواست و نحوه ارزیابی واحدهای فناوری ۴۲.۵۰ KB دانلود
ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۸۷ ۱.۲۰ MB دانلود
قانون اساسی ایران ۲۴۳.۵۸ KB دانلود
قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۴۳.۵۸ KB دانلود
آیین نامه مناطق آزاد ۱۰۵.۰۷ KB دانلود
قانون برنامه چهارم توسعه ۲.۹۷ MB دانلود
آببن نامه اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۲.۸۹ MB دانلود
آیین نامه اجرایی ماده ۴٧ قانون الحاق ۱.۳۴ MB دانلود
آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ ۸۹۳.۱۰ KB دانلود
آیین نامه مالی و معاملاتی پارک ۲.۹۷ MB دانلود
آیین نامه اجرایی بند ث تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ ۱۰۵.۶۸ KB دانلود
آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ ۱۰۵.۶۸ KB دانلود
آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ ۱۰۵.۶۸ KB دانلود
آیین نامه اجرایی بند “الف” تبصره ۴ قانون بودجه سال ١٣٨۴ کل کشور ۹۷.۷۹ KB دانلود
آیین نامه اجرایی بند و تبصره ٩ قانون بودجه ١٣٨۶ ۹۴.۶۳ KB دانلود
آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه چهارم توسعه ۱.۶۷ MB دانلود

پست های سازمانی و تشکیلات مصوب پارک