روز مهندس مبارک

روز مهندس، روز افرادی که آنچه نیست خلق می کنند، مبارک… روابط عمومی پارک علم و فناوری استان زنجان